Singularity Phantom Valorant weapon skin

Singularity Phantom

2175 valorant points

Skin variants

Singularity Phantom Level 5 (Variant 1 Blue) Valorant weapon skin

Level 5 (Variant 1 Blue)

15

Singularity Phantom Level 6 (Variant 2 Purple) Valorant weapon skin

Level 6 (Variant 2 Purple)

15

Singularity Phantom Level 7 (Variant 3 Red) Valorant weapon skin

Level 7 (Variant 3 Red)

15